Seneste nyhedsbreve

Nyhedsbrev fra foreningens bestyrelse sendes til medlemmerne pr. email. Endvidere kan de seneste nyhedsbreve ses her nedenfor på siden.

Tilmelding

Alle registrerede medlemmer (havelejere og medlejere) modtager nyhedsbrevet til den emailadresse, man har registreret som kontaktoplysning i Kolonihhaveforbundets medlemsregister.

Andre interesserede modtagere kan frivilligt tilmelde sig nyhederne - og til enhver tid afmelde sig igen ved at sende en besked til e-mailadressen: nyheder@hfsamvirke.dk

Nyhedsbrev 7. juni 2022

Kære alle 

Her i bestyrelsen synes vi, at det er på tide, I hører lidt fra os 😊

Forhåbentligt har I alle haft en god pinse, og forhåbentligt bliver vejret lidt mere stabilt igen – så vi rigtig kan nyde vores haver.
 

Gangudvalg
Gangudvalget har været på 1. rundering: Fokus har været på skel til nabo og til vej. Vi observerede at mange endnu ikke har fået opsat postkasse – vil I ikke være rare at gøre det hurtigst muligt, da det er pokkers besværgeligt at skulle finde passende indleveringssteder for evalueringssedlerne 😉
Præmiehaver er udpeget af de sidste to vindere samt to repræsentanter fra bestyrelsen – og sendt videre til Kolonihaveforbundet.


Fællesarbejde
Fællesarbejdet har allerede været i gang to gange nu, og hvor kan man bare se, at flittige mennesker har været i sving.
 
Der skal bygges et rækværk bag vores grønne affaldscontainere – her efterlyser vi 3 personer der vil være med til at bygge dette (Meld dig til Kenneth og Peter i bestyrelsen, hvis du har en lille tømrer i dig, som gene vil være med i opgaven).
 
Har du endnu ikke været på fællesarbejde, så se her, hvilken dato din have er indkaldt.
 

Madaffald (Bioaffald)
Kommunen har udvidet affaldssorteringen til også at omfatte bioaffald (madrester). Grønne affaldskurve, bioposer og sorteringsvejledning blev udleveret på generalforsamlingen. Grøn affaldskurv og ekstra poser udleveres også i kontortiden gennem sæsonen.
 
Man skal altså respektere affaldssorteringen! I denne forbindelse gi’r vil lige en genopfrisker:
  • Den store container uden for porten er nu til såkaldt restaffald – men IKKE til havemøbler og lign. storskrald. Den slags skal fortsat bortskaffes på genbrugspladsen.

  • Klem affaldet sammen, så der er plads til mere - sæt IKKE affald foran fyldte containere.

  • Storskrald, elektronik, hvidevarer og farligt affald har vi IKKE containere til - det skal du aflevere på gebrugspladsen.

Tjek sorteringsvejledningen og mærkaterne på containerne.
 
 
Asfaltering
Asfalteringen i forening er færdiggjort – og bump er i fuld sving med at blive monteret. Kæmpe tak til de raske svende, som bruger sin fritid på dette! Der er mange meninger om at det ”bumper” for meget, når der køres over – det er meningen! Sænk farten, så går det langt bedre 😊
Det var superflot, at alle havde taget opgaven om forberedelse til asfalteringen alvorligt – vi modtog ingen klager over at medlemmer var til gene – eller at biler ikke var fjernet. Det er godt gået!
 

Loppemarked og asfaltbal 30. juli
Vi skal holde loppemarked og asfaltbal, hvor vi indvier vores flotte festplads d. 30/7 2022. Her vil Festpladsen blive lukket som parkeringsplads fra fredag d. 29/7 kl. 15.00 til søndag d. 31/7 kl. 16.00.
Mere information følger, men vi efterlyser allerede nu hjælp til at stille telte op – og pakke telte ned – lige som vi også ønsker hjælp fra jer til at passe baren 😉
 
Meld gerne tilbage til Mille og Eva i bestyrelsen, senest d. 1. juli 😉
 

Færdigmelding af kloak
Sæsonen 2022 er også året, hvor bestyrelsen skal have alle færdigmeldinger på plads i forhold til jeres egen kloak. Husk at sidste frist for aflevering af færdigmeldinger er d. 30/9 2022.
 
I tilfælde af at vi ikke modtager en færdigmelding fra et medlem, sætter bestyrelsen et kloakfirma på sagen – for medlemmet regning. Desværre står vi så også i den situation at medlemmet vil blive opsagt af foreningen – og udgiften til færdiggørelse vil blive modregnet ved salget.
 
Vi håber at alle kommer med – ved usikkerhed, så få sparring på kontoret.


Udvidelse af motorvejen
Som en del af processen afholdes først en indledende cirka fire ugers idé- og forslagsfase, hvor grundlaget for arbejdet præsenteres, og alle interesserede opfordres til at komme med synspunkter, forslag og ideer til den videre undersøgelse.
 
Vejdirektoratet vil gerne høre fra borgere, der kender lokalområdet og måske kan bidrage med vigtig viden eller gode idéer til miljøkonsekvensvurderingen. Se information om projektet her: 
 
 

Mere biodiversitet i haverne
I HF Smørmosen arrangeres et foredrag 14. juni kl. 19 om hvordan der kan skabes mere liv i haverne, og medlemmer fra alle naboforeninger inviteres til at deltage. Her er et kort oplæg fra arrangørerne: 

Flagperson(!) søges

Tommy i have 135 har gennem nogen tid været flagmand ved Fælleshuset, men ønsker i stedet at sørge for flagning ved Festpladsen, som ligger nærmere hans have.
 
Derfor søger vi en flagperson – mand eller kvinde – som har have i den øvre ende af foreningen og er så ofte i haven, at vedkommende kan sørge for at hejse og nedtage Dannebrog ved sæsonåbning og på officielle flagdage. Er det lige en tjans for dig? Så kontakt os på kontoret onsdag kl 18 eller send en e-mail til bestyrelsen@hfsamvirke.dk
 
 
75-års jubilæum i 2023
Til næste år har foreningen 75-års jubilæum, og allerede nu efterlyses medlemmer, der vil være med til at planlægge og arrangere en overdådig dag for børn og voksne. Vi har henlagt midler til jubilæet gennem flere år, så vi må godt tænke stort 😊
 
Meld dig til Mille eller Eva i bestyrelsen pr. e-mail eller i kontortiden😊
 
Banko og andre aktiviteter
Husk at støtte op om banko og øvrige aktiviteter – Vi kan alle være med til at gøre livet lidt sjovere i H/F Samvirke.
 
 
Tak til jer alle – og rigtig god sommer 😊
De bedste hilsner fra Bestyrelsen


Nyhedsbrev 2. oktober 2021

VIGTIGT!
 
Dækslerne til dine brønde skal ligge korrekt og lukke HELT TÆT senest d. 15. oktober 2021.
 
Dækslerne er isolerede for at holde vandsystemet frostfrit. Der må ikke stikke slanger eller andet op af brøndene. De skal holdes fuldstændigt lukkede gennem hele vinterperioden! 
 
Hvis der efter ovenstående dato er dæksler, der ikke er lukket til, vil en VVS'er - for havelejers regning - lukke for brønden og afmontere eventuelle slanger m.m.
 
Billederne her viser eksempler på brønde der IKKE er klar til vinteren!
 
Vi vil endvidere henstille til at uautoriserede installationer, som dem der fremgår af billederne her, ikke udføres igen til foråret. Det handler om at passe på vores nye vandforsyning og undgå skader og forureninger med risiko for store omkostninger til reparation og rensning.
 
Sæsonlukning
Vaskeri, bad- og toiletbygning lukkes sidste weekend i oktober, hvor vi også lukker porten. Hvis du i løbet af vinteren skal ud i haven, kan porten oplåses med den nøgle, vi alle har til fællesfaciliteterne, men husk at holde porten lukket og låst - både når du går ind og ud af foreningen. 
 
Husk at tømme vandvarmer og vandrør
For at forebygge frostsprængning anbefaler vi at du tømmer vandet af din vandvarmer og dine vandrør i/under dit havehus inden vi får frostvejr. 
 
 
De bedste hilsener
Bestyrelsen
 

Nyhedsbrev 28. september 2021

Regnskab for fælles kloakering

Kære alle havelejere i H/F Samvirke

Nu er det fælles kloakprojekt gjort op. Regnskabet for projektet er inklusiv vejopbygning/garp-belægning og ser således ud:

Advokatbistand:                28.750,00 kr.
MOE rådg. ingeniør:      1.157.375,00 kr.
Gottlieb entreprenør: 14.899.682,83 kr.
Gebyr og renter:             128.168,52 kr.

Kloakprojekt i alt:       16.213.976,35kr.


Prisen pr. havelod udgør: 113.384,45 kr.

En uforudset stor post har været bortskaffelse af våd og forurenet jord.

I 2022 skal vi betale for det sidste lag asfalt (slidlag) samt betale MOE for 1 års gennemgang. Bestyrelsen stiller forslag om, at disse penge tages over driften, ca. 500.000,00 kr.


Kontant betaling
33 haver har indbetalt 114.000,00 kr. kontant. Disse haver vil snarest få differencen retur.


Fælleslån

Jer, som er med på fælleslånet vil pr. 1/10-2021 blive opkrævet 1.472,73 kr. som dækker afdrag for oktober, november og december 2021 (svarende til 490,91 kr. pr. måned).
Lånets løbetid er 27 år. Renten er pt. 2,55 %


Ved salg af hus får sælger sit indbetalte kloakbidrag retur, dog hæfter sælger for renter og administrationsomkostninger, der er påløbet i låneperioden. Køber skal ved indtrædelse i foreningen betale den oprindelige, fulde pris for kloakeringen.


De bedste hilsener fra kasserer og formand,
Sølvi og Eva

Nyhedsbrev 28. april 2021

Efter en mudret og støvet vinterlukning afleverer Gottlieb og MOE kloakprojektet torsdag eftermiddag d. 6. maj. Herefter er H/F Samvirke åben for 2021-sæsonen.
 
Det skal blive dejligt at komme ud i haverne igen 😊
 
Vi kommer ud til mange nye, spændende ting, men visse praktiske ”forhindringer” må vi leve med lidt endnu: 

Toiletter og vaskeri
Toiletter og vaskeri vil muligvis først være klar til brug i løbet af weekenden 8-9. maj, men vi gør alt for at bygningerne er klar så hurtigt som muligt.

Der vil være nye håndsprit-faciliteter, da vi også denne sommer skal passe på Corona-smitte.
 
Færdsel på havegangene
Gottlieb færdiggør anlægningen af Festpladsen frem til 31. maj, og ruten fra Fælleshuset ned til Festpladsen (Lupinvej > Rosenvej > Engblommevej) benyttes fortsat til arbejdskørsel. Derfor må vi IKKE køre og færdes på denne arbejdsrute eller på Fællespladsen i hverdage mellem kl. 6 og 18.
 
Alle øvrige havegange vil være befæstet med en såkaldt GAP-belægning og åben for vores færdsel, men indtil Festpladsen er færdig og arbejdsruten er befæstet, skal vi færdes i begge retninger på de færdiggjorte havegange. Samtidig er der kommet mange nye børnefamilier til. Tag derfor stort hensyn: Kig jer godt for. Kør forsigtigt. Vig til siden. Bak om nødvendigt for hinanden, ved møde med andre biler. 
 
Af hensyn til personsikkerhed, støjgener og vejslidtage skal der køres hensynsfuldt i foreningen, maks. 15 km/t.
 
I sæsonen 2022 afsluttes havegangene med et slidlag af asfalt. Vi venter med det endelige asfaltarbejde, så underlaget kan sætte sig og eventuelle udbedringer kan udføres uden at bryde den nye asfaltbelægning ved 1-års eftersyn af det fælles kloakprojekt.
 
Begrænsede p-pladser
Indtil 1. juni er parkeringsmulighederne er fortsat begrænsede, så mange må forvente at skulle parkere uden for foreningen. Parkering på Tornehøjgård og foran grusbunker er stadig forbudt.
 
Haveaffald
Vi har en udfordring med pladsen til vores haveaffald. Bestyrelsen arbejder på at finde en løsning.
 
Fællesarbejde udsat til søndag 6. juni
På grund af anlægsarbejdet på Fællespladsen udsættes sæsonens første fællesarbejde til søndag 6. juni 2021. Tjek på hjemmesiden om din have er indkaldt til fællesarbejde.
 
OBS: Tilslutning af egen have til vand og kloak
For at lovliggørelsen af vores spildevand kan bringes til ende, skal alle medlemmer sørge for at tilslutte egen have til vand- og kloakføring. Oplagte spørgsmål og svar til tilslutning af egen have fremgår af vedhæftede dokument: tidsfrister, dokumentationskrav m.m.
 
Indkomne tilbud vil snart kunne ses på hjemmesiden, men da hverken medlemmer eller eksterne personer må færdes i foreningen på hverdage mellem kl. 6 og 18 før sæsonåbningen,  kloakmestre ikke kaldes ud for besigtigelse af have og tilbudsgivning før 7. maj.
 
Kloakmestres kørsel med nødvendigt udstyr til og fra havelod er muligt på alle havegange efter 31. maj 2021 og frem til 30. september 2022, men vær opmærksom på gældende ordensregler mht. færdsel og brug af støjende arbejdsredskaber.


Vi glæder os til en god sæson i Samvirke 😊

De bedste hilsener
bestyrelsen

Nyhedsbrev 15. april 2021

 
Kære allesammen,

Nu nærmer tiden sig for at vi igen kan være i vores haveforening- det bliver så dejligt 😊

Hvis entreprenør Gottlieb når at blive færdige (hvad vi håber), så afleverer de og rådg. Ingeniør MOE arbejdet til os d. 6. maj 2021.

Vejenes tilstand ved åbningen
Vi skal forvente, at der på det tidspunkt endnu ikke er lagt GAB-befæstigelse på vejene, da Gottlieb stadig arbejder i foreningen – og kører med tunge maskiner. I vil derfor blive forstyrret igen med parkeringsudfordringer, når Gottlieb skal arbejde på færdiggørelse af Festpladsen og den foreløbige asfaltering i foreningen.
 
Hække og beskadigelser
Rigtig mange har fået beskåret deres hække kraftigt. Det er sket, dels fordi de store maskiner skulle have plads til at komme rundt, dels fordi vores veje bliver afleveret lidt bredere, så de lever op til myndighedernes krav i forbindelse med brandbiler, ambulancekørsel mm. Denne beskæring bliver ikke erstattet.
 
Beskadigelser, som Gottlieb har forvoldt jeres haver, vil blive udbedret for Gottliebs regning, når de er færdige med arbejdet. Modsat hvad vi har hørt nogen mene, skal I altså ikke selv dække den slags beskadigelser.
 
Brønddybder og brønddæksler
I vinduet på kontoret vil der være ophængt sidste nye udgave af tegningen over kloakeringen, pt. udgave C. her vil I kunne læse brønddybden på jeres havelod, ved at trække de to anførte tal fra hinanden.
 
De haver, der har bestilt kørefaste dæksler, vil også få disse.
                                                                                                                               
Vaskeri og toiletbygning forventes klar til weekenden 8-9. maj
Vi ved, at der vil blive ”run” på toiletbygningen indtil vi alle har fået tilsluttet kloak til vores eget hus, derfor må I alle godt være ekstra opmærksomme på, hvordan i efterlader bygningerne (ingen toiletpapir på gulvet osv). Husk også, at I pga. Corona kan blive nødt til at vente uden for, ”til der bliver plads til den næste”.


I bestyrelsen og kloakudvalget har vi været meget glade for samarbejdet med Gottlieb, de har ikke haft en eneste dag, hvor de har indstillet arbejdet – og heldigvis er ingen kolonister kommet til skade under arbejdet.

 
Bestyrelsen skal nok melde ud, når der er yderligere nyt …
 
 
De bedste hilsener
bestyrelsen

Nyhedsbrev 22. marts 2021

Nu nærmer påsken sig, og der vil være ro fra de store gravemaskiner i foreningen i helligdagene d. 1. - 5. april. Det betyder, at vi kan bevæge os på vejene uden risiko for at blive påkørt. Entreprenøren Gottlieb har lovet at dække huller til, så der skulle heller ikke være stor fare for at falde i dem. Områderne i foreningen er meget mudrede, så husk egnet fodtøj!

Vi kan fortsat ikke køre inde på foreningens område – og vi forestiller os, at det bliver vanskeligt at finde p-pladser. Hvis I er nødt til at komme til foreningen via bil, så må I tænke kreativt og finde alternative steder at holde, da vi fortsat ikke må parkere på Tornhøjgårds parkeringsplads. Lågen til Kagsåstien vil kunne benyttes med vores fælles nøgle.

Der vil desværre ikke være nogen ”service” fra foreningens side; det vil sige, at I ikke kan komme af med køkkenaffald, og toiletter/bad vil ikke være åbent. Dog kan vand aftappes på bagsiden af fælleshuset.

Skulle I gå i gang med at samle haveaffald, er i nødt til at lade det blive på eget havelod til Gottlieb er færdig med kloakeringen.
 
Det går godt fremad med vores fælles kloakering. Foreningen modtager mange mails fra jer vedrørende projektet - og vi forsøger at få alle spørgsmål med på byggemøderne. Der er fortsat et par haver, som MOE er inde over og undersøger. De fleste mail har omhandlet dybden af brøndene. Alle brønde er sat ud fra landmålerens beregning.
Afleveringsdatoen bliver d. 6. maj 2021 – det vil sige, at porten åbnes og fællesvejene kan bruges med køretøjer.
Efter 6. maj skal vi i gang med - hver især - at tilslutte kloak og vand til eget hus. De tilbud, bestyrelsen har modtaget, bliver hængt op i foreningen og lagt på hjemmesiden. Det er frit for enhver, hvilket tilbud man vil benytte – men tilslutning skal udføres af en autoriseret kloakmester. Senest 1. september 2022 skal alle - pr. e-mail til foreningen eller ved fremmøde på kontoret - aflevere bevis for lovliggørelse af kloaktilslutning.
 
Toiletbygning og vaskeri vil blive lovliggjort af Gottlieb  – og herefter vil disse faciliteter kunne benyttes.
 
Pga. Corona-situationen er vi nødt til at udsætte den ordinære generalforsamling. Vi venter spændt på regeringens udmelding om forsamlingsforbud, og så vil I selvfølgelig hører nærmere. Regnskab for 2020 vil blive sendt ud, når de interne revisorer har gennemgået det.
 
Pas fortsat godt på jer selv og hinanden med afstand, håndsprit osv.
 
God påske til alle!
 
På bestyrelsens vegne,
Eva

Nyhedsbrev 28. februar 2021

Kære alle. Så begynder det at krible for at komme i haven...
 

Det går planmæssigt fremad med vores fælles kloakering. Vi er ikke (endnu) blevet yderligere forsinket, så
vi forventer at kunne bruge vores haver og veje fra ca. 1. maj 2021.
 
Vi holder byggemøder hver tirsdag, hvilket vi har gjort siden projektet startede.
 
Det er besluttet at vi vil have asfalt på de veje, som vi tidligere havde asfalt på, og så får vi ydermere lavet festpladsen, så den bliver jævn. På festpladsen vil der blive lavet et regnvandsbed, der løber langs parkeringen, idet vi ikke må udlede regnvand i kloakkerne.
 
Foreningen vil blive afleveret med såkaldt Garb belægning – og næste år skal det endelige asfalt så lægges.
 
Entreprenøren Gottlieb når ikke at blive færdig med festpladsen til 1. maj, da det er en opgave vi har tilkøbt, men de lover os, at de vil gøre det hurtigt herefter. Det betyder, at der ikke kan parkeres på festpladsen imens de arbejder.
 
Bestyrelsen har pr. mail fået flere forespørgsler om, hvor dybt ens kloak bliver sat. I kan se det på tegningen der hænger på kontorvinduet: Under ens have står to tal. De to tal skal man trække fra hinanden, så har man dybden.
 
Flere har også spurgt, om lågen til Kagsåstien kan blive åbnet, eller om man kan låne nøglen til låsen? Det kan man desværre ikke. Lågen vil være låst, så længe foreningen er en arbejdsplads. Og vi skal stadig henstille til, at I ikke bevæger jer rundt i foreningen i tidsrummet 06.00-18.00 på hverdage.
 
Gottlieb har lavet nogle småskader under deres arbejde. Dette sørger de selvfølgelig for, bliver lavet igen på deres regning, inden de forlader foreningen.
 
Der bliver ikke arbejdet i foreningen i påskehelligdagene, så der kan vi sagtens være i vores haver - hvis vi ellers kan komme til for store huller mm.
 
Vi bliver spurgt, om bestyrelsen kommer til at stå for tilbud til kloakeringen fra kloak til eget hus- det gør bestyrelsen ikke, men vi skal selvfølgelig nok sørge for at de tilbud vi har fået, kommer på hjemmesiden og bliver hængt op i foreningen.
 
Det har desværre været 'op ad bakke' for bestyrelsen at mødes fysisk i vinter pga. Covid-19. Nu glæder vi os - og trænger til - at mødes, så vi kan forsøge at planlægge arbejdet og alt det sjove for sæsonen 2021.
 
Men vi kan alle sammen glæde os med, at her i vinteren har vi fra kredsen fået besked om at vores haveleje bliver forlænget med 10 år - fordi vi var kommet i gang med kloakprojektet. I skal nok hører nærmere om dette.
 
De bedste hilser på Bestyrelsens og kloakudvalgets vegne,
Eva

Nyhedsbrev 20. december 2020

Kære alle,
 
Nu nærmer vi os julen, og det betyder at Gottlieb også holder jule fri, fra d. 23/12-2020 kl. 18.00 – 5/1-2021 kl. 06.00. Det betyder, at vi alle har mulighed for at gå en tur i haveforeningen, også i dette tidsrum( i dagtimerne). I skal dog være yderst forsigtige da der er meget mudder- og store huller. Det er dog ikke alle haver der er tilgang til.
 
 
Ellers er foreningen jo en arbejdsplads – og der køres meget hurtigt med store maskiner. Vi hører dog fortsat på vores byggemøder, at der stadig er medlemmer der går på vejene i dagtimerne imens de arbejder, dette håbede jeg var stoppet- da man kan komme meget galt afsted- og det forsinker arbejderne.


Desværre er der igen blevet klippet en lås over, denne gang er det lågen ud til Kagsåstien. Vi har været nødt til at sætte en ny lås i, så dette ikke sker igen.


Der er fortsat medlemmer som drejer på videoovervågningen.


Der er også medlemmer som fortsat tømmer deres campingtoilet i udslagskummen – dette er ikke tilladt. Indholdet løber direkte ud i Gottliebs arbejde, hvilket betyder at de har stået i L… til haserne, samt har skulle arbejde i den stank! 


Det er brandirriterende at der er medlemmer som arbejder imod fællesskabet – dette kloakeringsprojekt betales af os alle -og er til gavn for os alle!


Desværre ved vi allerede nu at der kommer forsinkelser, på hvornår projektet er i mål. Vi skal ikke forvente at kunne starte sæsonen op 1.april -snarer i starten af maj 2021.

Vi har dog gjort opmærksom på at vi medlemmer, gerne vil kunne komme i vores haver i påsken. Dette regner Gotlieb også med at det kan lade sig gøre -det bliver dog uden at bilen kan medbringes.

Nogle af grundene til, at arbejdet er forsinket, er dels forstyrrelser; rigtig meget blød jord; ventetid på pumpe; og så så de sig nødsaget til at bruge tid på at skære mange af vores hække rigtigt meget ind. 

De har foretaget skydningen af kloakken mellem haveforeningerne, haverne -og til sidst ud til hovedkloakken igennem have 119. Alt skulle være gået godt. 
 

Kloakudvalget/Bestyrelsen har bedt Gotlieb om et tilbud på at få renoveret festpladsen, så vi udover at få plan asfalt på hele parkeringspladsen – også får et langt bed der løber langs hele parkeringspladsen, som skal kunne suge regnvand. Vi vil vende faldet fra haverne, så vandet bliver ledt i bedet fra begge sider. Vi må nemlig ikke aflede regnvand i vores kloakker. Dette arbejde vil blive udført som det sidste i foreningen, når de er færdige med kloak arbejdet.  Med dette ekstra arbejde, holder vi os fortsat inde for det budgetteret.


Når foråret nærmer sig, vil vi sørge for at de tilbud der er kommet til vores egne havelod, kommer på hjemmesiden, samt bliver hængt op i skabene i foreningen så alle har mulighed for at se dem, og selv tage valg om, hvad hvert enkel havelejer ønsker at gøre for at få kloakken tilsluttet. Vi skal dog sikre os, at kloakken er tilsluttet af autoriseret VVS.


I ønskes alle en rigtig glædelig jul – samt et rigtigt godt nytår 2021 med fornøjelse af kloakeringen.

Pas godt på jer selv!

 
PBV/Kloakudvalget
Eva

Nyhedsbrev 20. februar 2020

20. Februar 2020

Nyhedsbrev til medlemmerne i HF/Samvirke

Kære Medlemmer,

Så nærmer havesæsonen 2020 sig, det er vi vist mange der glæder os til 😊, selv om det bliver en kortere sæson vi får i år p.g.a kloakeringsprojektet.

Vi laver opslag på tavlerne og på hjemmesiden om hvornår vi åbner for vandet. Vi plejer at sige at I skal huske at have lukket for jeres vand senest d. 15 marts. Men da det er temperaturen der bestemmer, tør vi ikke i skrivende stund skrive en konkret dato. Så hold øje med nærmere info.

Det koster fortsat 500,00 kr i bod, hvis dine haner står åbne, når vi åbner for vandet.

 

Vi afholder ordinær generalforsamling, fredag d. 20 marts 2020, kl. 19.00 i fælleshuset, der skal nok komme invitation ud enten pr. mail eller post. Vi har stadig ikke mobil pay, så husk kontanter, hvis du vil handle i baren 😉

Til generalforsamlingen, skal vi stemme om nogle vedtægtsændringer, så i tilfælde af at vi ikke er nok fremmødte, holder vi ekstraordinær general forsamling, mandag d. 30.marts kl. 19.00 i fælleshuset.

 

Vedr. Fællesarbejde/ Pligtarbejde:

Som noget nyt, kommer der til at være hovedrengøring i huset. Huset har behov for at der bliver ”nurset” lidt ekstra end hvad alm. Dagligdags rengøring kan klare. Derfor vil I opleve at dette også sker på fællesarbejdet.

Husk hvis du ikke kan deltage på udmeldte fællesarbejdsdato, så meld det ud til bestyrelsen, enten via mail eller ved at møde op i kontortiden, giv i samme forbindelse besked om hvilket dato du deltager i i stedet.

Er du syg og ikke kan deltage i fællesarbejde, aftales dette også med bestyrelsen – lige som særlige aftaler, altid skal være aftalt med aktuel bestyrelse. så lige nu, skal alle med en særaftale melde ind til bestyrelsen, hvis denne fortsætter.

   

Vi har booket arrangementer for børn og arrangementer for voksne i kalenderen. Vi tager selvfølgelig imod alt hjælpsomt frivilligt arbejde, I kan tilbyde  (Børnefamilier; se opfordring fra Mille (have 106).😊

Vi holder ikke flaghejsning i år.

Første kontor vagt er d. 1.april kl. 18-19, disse fortsætter hver onsdag, til og med d. 26/8-2020.

Hvis i får lyst til at købe øl/vand i kontortiden, vil betaling fra i år, blive opkrævet lige som man indsætter penge på sit vaskekort.

Der vil sidde en repræsentant fra spildevandsgruppen 1 x om måneden i kontortiden, som vil være behjælpelig med at forsøge at svare på dine spørgsmål vedr. kloakering.

D. 1.april vil der også være opskrivning til ventelisten, dette foregår dog i vores fælleshus.

       

Vi har i denne vinter solgt 6 huse, det har været lidt usmart, da her har været meget mørkt, lågen har været låst – og vi har ikke haft vand. Men det vil sige at når vi starter denne sæson, så er her mange nye medlemmer, som vi håber at alle I ”gamle” tager rigtigt godt imod 😊

 

Huse der skal sættes til salg i denne sæson, skal være oplyst bestyrelsen senest 15.juli, da vi ikke sælger haver uden for sæson, pga. fare ved byggeplads og ovennævnte problematikker.

 

Med hensyn til spildevandsprojektet (kloakering) så har landmåler været og måle op, hvornår I kan fjerne jeres pinde, kan vi ikke svare på endnu. I skal nok få mere information, når vi ved mere.

Vi ved dog at hele projektet starter 1.september 2020, så derfor lejer vi ikke fælleshuset ud efter 31.august, ligesom alt andet vil være lukket i foreningen. Såfremt nogle har lejet fælleshuset efter denne dato, bedes du/I henvende jer til bestyrelsen i kontortiden.

Vi ses til generalforsamligen den 20 marts 2020, kl. 19.00 i Fælleshuset.

De bedste hilsner fra bestyrelsen

Nyheds brev, Oktober 2019  HF/Samvirke.                      

Kære Alle,

Så er havesæsonen ved at være slut…

Vi har sidste kontorvagt onsdag d. 23/10-19.

Haveaffald og div. Container bliver lukket lige om lidt (se hjemmesiden og opslagstavler).

Vi lukker for vandet d. 27/10-19 med mindre vi får hård frost inden, følg også her med på hjemmesiden.

Når vandet er lukket, så husk at tømme din vandvarmer..

 

Bestyrelsen har skrevet under på banklånet til vores kloakeringsprojekt, det er lykkedes os at få forhandlet renten ned fra 3,3 % til 2,55 %. Spildevandsgruppen har inviteret MOE til et møde, hvor vi planlægger næste etape.

Mange spørger til hvad vi kommer til at sidde for ekstra, når vi starter tilbagebetalingen af lånet. Det afhænger af hvor mange der ønsker at betale det fulde beløb ud, og hvor mange penge vi bruger. Men betaler ingen ud og vi bruger det fulde beløb, så regner vi med ca. 700,00 kr. pr. mdr. Pr. havelod.

 

Bestyrelsen har i løbet af sæsonen været på flere runder i foreningen og mange har fået sedler i postkassen om at bringe have loddet/skellet i orden. Vi har stadig et par ”problematiske” haver, som vi følger op på. Vi må minde om, at i flg. Vores vedtægter, så er der nogle ”spilleregler” der gælder -samt at det kun er huset man ejer.

Bestyrelsen har gang i salg af huse, dette fortsætter vi med indtil vi er færdige med ”bunken” som er sendt til vurdering. Hvis du går i salgstanker og ikke har fået lavet en aftale med bestyrelsen, er du nødt til at vente til foråret med at få dit hus vurderet.

Huse til salg, bliver sat til salg internet i 1 uge, før de bliver fremvist til venteliste medlemmer.

Alle fra ventelisten skulle være kaldt ind, hvis du kender til nogle som står på venteliste, og som ikke har hørt fra os – kan det skyldes at vi mangler en mail adresse på pågældende , så hører vi gerne fra pågældende via vores mail (hfsamvirke@mail.dk).

Vi har solgt have 39 – velkommen til Anne Marie og Jens 😊 og vi håber på at få solgt de øvrige haver også. Hvis ingen fra ventelisten ønsker at købe, er proceduren, at man så selv må sælge sit hus – dog stadig til vurderingen samt med bestyrelsens medvirken.

 

For at mindske indbrud, beder vi jer om at respektere at lågen skal være aflåst hver gang man går/kører ind og ud af foreningen i vintersæsonen.

Der er julebanko d. 7 december kl. 13 i vores fælles hus. Vi håber mange vil støtte op om dette hyggelige arrangement – hvem ved, måske er det dig der vinder julemiddagen 😊

 

Bestyrelsen ønsker alle en god vinter – og takker alle som har været med til berige kolonihavelivet ved deltagelse i arrangementer og ved at hjælpe os alle i foreningen ved at yde en indsats. Vi glæder os til næste have sæson. Tak for i år 😊

På bestyrelsens vegne, Eva.

 

Følg foreningen på hjemmesiden…

Nyhedsbrev fra bestyrelsen

Samvirke d. 19.juli 2019

Nyhedsbrev fra Bestyrelsen om stort og småt 😊

Kære alle sammen i HF/Samvirke,

Det er blevet sommer og vi er ved at være kommet godt i gang med arbejdet i bestyrelsen 😊

Vi har delt ansvarsopgaver ud imellem os, og vi klør på 😊

Fra Huset kan meddeles, at samspisning er godt i gang. Opvaskemaskinen har gennemgået et større serviceindgreb, og skulle nu virke efter alle kunstens regler. Vi har købt nye viskestykker da vi ingen havde, Skulle du ligge inde med nogle af husets viskestykker, vil vi være taknemmelig for at få dem retur.

Der kan købes en øl/vand i kontortiden, og du kan henvende dig om stort set alt der vedr. haveforeningen, det er ikke sikkert at vi på stående fod kan svare -men så undersøger vi det.

Vi står pt. Uden rengøringsdame til toiletter, vaskeri og kontor, så vi søger om en ny blandt medlemmerne i vores forening. Se opslag. Alle må gerne være behjælpelig med at benytte affaldsposer, da der ofte flyder papir på gulvene på toiletterne. Tak 😊

Gangudvalget har haft deres første runde i foreningen. De kommer igen d. 25.juli 2019 og følger op. Dertil skal nævnes at vi af blevet anmodet om at holde vejene fri, så ambulancer og brandbiler kan komme rundt i foreningen. Dette betyder at alle der har træer hvor grene hænger ud over vejen, skal styne disse, så de ikke rager ind i køretøjerne (der skal være frit op til 4,6 m. i højden).

Vores trofaste flag mand har valgt at stoppe med at hejse flaget efter 7 have sæsoner, stor tak til Gregers!!

Vi efterlyser en NY FLAG KVINDE/MAND, så vi hører meget gerne fra dig, hvis du tænker at du vil påtage dig denne opgave.

Vinderne af præmiehaver sidste år har gået foreningen rundt og indstillet præmiehaverne for 2019, disse er sendt videre til kredsen, som så henvender sig til stadsgartneren, som har det sidste ord. Vi fejrer præmiehaverne og hygger os sammen til Høstfesten, som bliver i september 2019. Der kommer nærmere information.

Hvis nogle af jer børnefamilier syntes at børnene også skal have en fest, så støtter foreningen gerne med et økonomisk bidrag. Vi håber at I vil tage initiativ til dette, samt deltage og bakke op om de arrangementer medlemmerne i øvrigt forestår, så som loppemarked, banko, samspisning, fodboldturnering, solsikke konkurrence,dans og hvad I/vi ellers kan finde på 😊

X nøglen som gælder til toiletter, vaskeri, container og låge, skiftes d.10 August 2019     da cylinderne ikke virker så godt mere.  Indtil denne dato, kan hver have hente en ny nøgle gratis i kontortiden. Nøgle nr. 2 kan købes for 50,00 kr. (man kan max. Hente 2 nøgler på kontoret).

Vi tænker at vi deler foreningens ordensregler ud på ny i jeres postkasse, da vi oplever at flere ikke kender ordensreglerne. Det drejer sig bla. Om løse hunde, vanding af haver, størrelse på bade- bassinger, brug af motoriseret haveredskaber på sene tidspunkter, ordne have, hægge, skel osv. Hvis man syntes at det er nogle dumme regler, så er man altid velkommen til at stille forslag til ordinær generalforsamling – da Generalforsamlingen jo er den højeste myndighed i foreningen 😊

Hvis nogle af jer vil byde ind med frivilligt arbejdskraft af den ene eller anden art, så tager vi imod dette med kyshånd – Foreningen er jo til for os alle 😊 Stor tak for hjælp til It, flaghejsning, blomsterpasning osv.

Ingen nævnt – ingen glemt.

 

Fortsat rigtig god Sommer til os alle 😊 😊

På bestyrelsens vegne

Eva.